گدشتن و رفتن پیوسته – بمرانیپاسخ دهید

حمیط 09301020588